Privacybeleid Max Markt

 

www.shop.maxmarkt.be

Over ons privacybeleid

Max Markt BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Max Markt BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/08/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor One.com. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

 

Webhosting

One.com

 Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’-link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Alle regels van GDPR worden gerespecteerd.

One.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerker

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of kredietkaartnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens primair ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking in de meeste gevallen direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Echter, met uw expliciete toestemming, gebruiken wij uw gegevens ook voor aangepaste marketing. Dit betekent dat wij uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie, producten of diensten aan te bieden die, naar ons oordeel, voor u van belang kunnen zijn. Als u gegevens met ons deelt en wij willen deze gegevens gebruiken om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Max Markt BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. U kan uw profiel verwijderen op de website in de accountinstellingen of een directe mail sturen naar viktor@maxmarkt.be om het account te verwijderen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Max Markt BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Datalekken

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en hebben maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Echter, in het onwaarschijnlijke geval van een datalek, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen om het lek te identificeren, de schade te beoordelen en te beperken, en de nodige autoriteiten en getroffen klanten te informeren. Dit omvat het informeren van onze klanten per e-mail over de aard van het lek, de gegevens die mogelijk zijn getroffen, de maatregelen die we hebben genomen om het lek aan te pakken en eventuele stappen die klanten kunnen nemen om zichzelf te beschermen. Wij zullen ook een grondig onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het lek en maatregelen nemen om toekomstige lekken te voorkomen.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren, het gebruik van de website te analyseren en onze online marketinginspanningen te ondersteunen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en worden automatisch geplaatst en verwijderd wanneer u de website bezoekt en verlaat (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan voor een bepaalde periode, variërend van enkele minuten tot enkele jaren, en worden geactiveerd telkens wanneer u de website bezoekt (permanente cookies). Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

  1. Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Ze stellen u in staat om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken.

2.Prestatiecookies: Dit zijn cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en of er foutmeldingen optreden. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert; alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem.

  1. Functionaliteitscookies: Dit zijn cookies die de website in staat stellen om door u gemaakte keuzes te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies te bieden.
  2. Marketingcookies: Dit zijn cookies die worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment beheren en wijzigen via de cookie-instellingen op onze website. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te weigeren via de cookie-instellingen. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, bepaalde delen van de website mogelijk niet goed functioneren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics 4, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc., om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics 4 maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat wij enkel rapportages ontvangen van het gebruik van de bezoekers van de website en dat de gegevens niet worden gedeeld met andere Google-diensten. Dit betekent dat we de ‘gegevens delen’-instellingen in Google Analytics hebben uitgeschakeld en dat we Google niet toestaan de verzamelde analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven aan Google om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van Facebook

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd . U kunt de Facebookplug-ins herkennen aan het Facebooklogo of de “Vind ik leuk”-knop op onze website. Een overzicht van de Facebookplug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze website bezoekt brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebookserver, waardoor Facebook de informatie krijgt dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wij willen u erop wijzen dat wij, als aanbieder van de website, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie: bezoek het privacybeleid van Facebook op https://facebook.com/policy.php. Als u niet wil dat Facebook uw bezoek aan onze website linkt, log dan uit uw Facebookgebruikersaccount. 

Daarnaast gebruiken we de Meta-pixel op onze website als u akkoord gaat met het accepteren van cookies. De Meta-pixel is een stukje code die op onze website is geplaatst en waarmee we het gedrag van bezoekers op onze website kunnen volgen en meten, en gerichte advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website hebben bezocht. De Meta-pixel verzamelt informatie zoals het IP-adres, de browser die wordt gebruikt, de pagina’s die worden bezocht en de acties die worden ondernomen op de website. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties te personaliseren en om de effectiviteit van onze online marketinginspanningen te meten. Als u niet wilt dat deze informatie wordt verzameld, kunt u ervoor kiezen om geen cookies te accepteren of uw cookie-instellingen aan te passen in uw browser.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Max Markt BV

BE0891347549

Kasteellei 10, 2930 Brasschaat

België T 03 336 92 60 E viktor@maxmarkt.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Viktor Ermolaev 

Voer uw postcode in
Wij leveren nog niet naar overal. Kijk na of we tot uw postcode leveren. Meer informatie
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?