Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Max Markt BV

www.shop.maxmarkt.be

Artikel 1: Definities

– Aanbod: Producten die de klant via de site bij de winkel kan bestellen, kopen en afhalen.

– Bestelling: Een door de klant geselecteerde selectie van items uit het aanbod.

– Dienstverlener: Max Markt BV BE0891347549, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kasteellei 10.

– Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en de winkel met betrekking tot de aankoop van producten voor levering aan huis of afhaling in de winkel.

Winkel: Een onderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt.

Service: De commerciële diensten en/of werkzaamheden die door de dienstverlener worden aangeboden aan de klant.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen geplaatst door de klant en bereid door de winkel.

– Door gebruik te maken van de service, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Verantwoordelijkheden van de Winkel

– De dienstverlener biedt een online platform aan waarop het aanbod wordt gepubliceerd en waar bestellingen kunnen worden geplaatst en verwerkt.

– De klant betaalt op de website.

– De winkel is verantwoordelijk voor het opnemen, bereiden en klaarzetten van de bestelling.

 

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant

De klant is verplicht om juiste en volledige contact- en adresgegevens te verstrekken bij het plaatsen van een bestelling.

– De klant dient aanwezig te zijn in de winkel op het afgesproken tijdstip om de bestelling op te halen.

– De klant dient thuis te zijn op het afgesproken tijdstip om de bestelling in ontvangst te nemen. Het is niet mogelijk om diepvries- of gekoelde producten voor de deur achter te laten.

– De klant dient bereikbaar te zijn voor de winkel, zowel telefonisch als per e-mail, vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling tot het moment van levering aan huis of afhalen in de winkel.

– De klant dient voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling contact op te nemen met de winkel bij vragen over allergieën en intoleranties.

Artikel 5: Annulering van de Overeenkomst

De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren of te wijzigen tot 19 uur voorafgaand aan de dag van levering.

– Max Markt BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer producten niet beschikbaar zijn, er onjuiste informatie door de klant is verstrekt, er twijfels zijn over de juistheid van de bestelling, of in geval van overmacht.

 

Artikel 6: Klachten

Wij streven ernaar om onze klanten de beste service te bieden. Echter, als u niet tevreden bent met ons aanbod of de overeenkomst, vragen wij u vriendelijk om uw klacht binnen 24 uur na ontvangst van de goederen of diensten te melden bij Max Markt BV. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar shop@maxmarkt.be of door te bellen/bericht sturen naar +32498979569. Wij verzoeken u om uw klacht zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat wij in staat zijn om uw klacht adequaat te behandelen. Wij zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen en, indien nodig, een passende oplossing te bieden. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Belgische wetgeving heeft de consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten de overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen. Echter, dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van bederfelijke goederen of goederen die snel kunnen bederven. Gezien de aard van de goederen die wij leveren, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Indien er defecten zijn bij de levering, vragen wij u om ons zo snel mogelijk te contacteren op het nummer +32498979569 of via e-mail op shop@maxmarkt.be, zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen om het probleem op te lossen.

Artikel 8: Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en nemen alle nodige maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Het gedetailleerde privacybeleid is beschikbaar op onze website en kan geraadpleegd worden via de volgende link: [Privacybeleid Max Markt](https://shop.maxmarkt.be/privacy-policy-2/). Wij raden u aan om dit beleid zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op onze website, logo, branding kit, content, teksten en alle overige materialen zijn eigendom van Max Markt of zijn gelicentieerd aan Max Markt. Het is strikt verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enig deel van onze website, logo, branding kit, content, teksten of andere materialen te kopiëren, te wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken. Indien u vragen heeft over het gebruik van ons materiaal of toestemming wenst te verkrijgen voor het gebruik ervan, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op viktor@maxmarkt.be.

Artikel 10: Overmacht

 Bij overmacht, situaties waarin externe, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenissen ons verhinderen om onze diensten uit te voeren, zijn wij niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, epidemieën, pandemieën, branden, technische storingen en andere situaties die redelijkerwijs buiten onze controle vallen. In dergelijke gevallen zullen wij ons uiterste best doen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de klant om de situatie uit te leggen en, indien mogelijk, een alternatieve oplossing te bieden. Echter, gezien de uitzonderlijke aard van dergelijke situaties, kunnen wij niet garanderen dat we altijd in staat zullen zijn om een alternatief te bieden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het niet kunnen leveren van onze diensten als gevolg van overmacht.

Artikel 11:Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke wijziging zal van kracht worden vanaf het moment dat de gewijzigde algemene voorwaarden op onze website worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na publicatie van gewijzigde algemene voorwaarden, accepteert de klant deze wijzigingen. Als de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om het gebruik van onze diensten te staken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voor ze te accepteren.

Artikel 12: Prijzen en Betaling

De prijzen van de producten op onze website zijn inclusief de Belgische btw. De totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten, wordt weergegeven tijdens het afrekenproces voordat de betaling wordt voltooid. De bestelling wordt bevestigd vanaf het moment dat de klant de betaling voor de bestelling voltooit op onze webshop via onze betalingspartner Mollie. Wij accepteren verschillende betalingsmethoden die worden aangeboden door Mollie. Als er bijkomende kosten zijn, bijvoorbeeld vanwege extra verzendkosten of andere onvoorziene kosten, zullen wij dit communiceren met de klant en de manier van betaling of terugbetaling bespreken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens correct zijn ingevoerd en dat er voldoende saldo is op de rekening om de betaling te voltooien.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Max Markt BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Max Markt BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen. De totale aansprakelijkheid van Max Markt BV jegens de klant, voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, mag in geen geval de totale kosten overschrijden die door de klant zijn betaald voor de betreffende producten of diensten in de periode van één maand voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim. Max Markt BV is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals gedefinieerd in Artikel 10.

Artikel 14: Garanties en Conformiteit

Max Markt BV garandeert dat de producten en diensten die worden geleverd voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bedoeld. De garantie zoals hierboven beschreven, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik ervan geschikt is voor gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Max Markt BV kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan Max Markt BV worden gemeld. Per mail naar shop@maxmarkt.be. Max Markt BV is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 15: Contactinformatie

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Max Markt BV

BTW-nummer: BE 0891347549

Maatschappelijke zetel:

Kasteellei 10,

2930 Brasschaat,

België

Verpakkingslocatie:

Bredabaan 762,

2170 Merksem,

België

Klantenservice:

E-mail: shop@maxmarkt.be

Telefoon: +32 498979569

Wij streven ernaar om uw e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden. Onze klantenservice is ook telefonisch bereikbaar voor dringende vragen of opmerkingen. Gelieve alle correspondentie met betrekking tot klachten of geschillen te richten aan ons e-mailadres.

Datum 01/09/2023

Voer uw postcode in
Wij leveren nog niet naar overal. Kijk na of we tot uw postcode leveren. Meer informatie
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?